| En | Se |

Kort på svenska

ProduktivIdétävlingen 2018

InnovationerärFinlandsframtid
I årorganiserarJuniorhandelskammarenProduktivIdétävlingenför 40:e gången. Tävlingenharenanrikhistoriaochlångatraditioner: Förstagångenordnadestävlingenår 1977 avÅboJuniorhandelskammare, ivarsregitävlingenarrangeradessomenlokaltävling. ProduktivIdétävlingenärettav de störstaprojektensomFinlandsJuniorhandelskammareordnarårligen.

Ansökanföratt delta itävlingen
EnProduktivIdékanvaraenprodukt, tjänst, produktionsmetod, affärsidéellernågonannanidésomfrämjarföretagsverksamheteninom den offentligaellerprivatasektorn. Idénmåste dock varaiproduktivtbrukochfårvarahögsttreårgammalt. I bedömningenbeaktashurinnovatividénär, idénsnyhetsvärde, hållbarutveckling, dessproduktivitetochekonomiskavärdesamtmöjligheter till framgångochsamhälleligaverkningar. Idérsomredanharbelönatspånationellellerinternationellnivåkaninte delta itävlingen.

Hurkan man delta iProduktivIdétävlingen?
Tävlingenbörjar 1 april 2017. Sista dagenförinlämningavtävlingsansökanär 30april 2017. Föratt delta skall man fyllaiblankettensomkanladdasnerfråndennasida.

Allainsändatävlingsförslagbehandlasytterstkonfidentielltochingauppgifter om derasinnehållöverlåts till utomstående. Förattundvikaattskadaidénelleraffärsverksamhetenöverlåtsingenömtålig information om de vinnandeidérna.

Tävlingensvinnare
De segrandeidéernaoffentliggörsochvinnarnautnämnsienstörretillställning under november. ProduktivIdé -tävlingenärhögtuppskattatochvinnarnaharfått fin publicitetimedier. I bästa fall har den positivapublicitetenvaritmycketbetydelsefullochharhämtat med sig framgång under fleraårstid.